การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ > การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
เปลี่ยนแปลง ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
ได้มา จำหน่าย
นายอัศวิน คงสิริ - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 13,631,497 - - 13,631,497
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,561,142 500,000 - 5,061,142
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 256,250 - 256,250
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายภาวิช ทองโรจน์ - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 1,700,000 - - 1,700,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายณรงค์ แสงสุริยะ 512,500 - - 512,500
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายประเสริฐ มริตตนะพร - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายรัตน์ สันตอรรณพ - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายอนุกูล ตันติมาสน์ - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายสิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ 1,550,000 - - 1,550,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล 153,750 - - 153,750
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายพรณรงค์ สิริโยธิน - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายประพนธ์ จันทร์ประดับฟ้า - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายไพรัตน์ พรหมอินทร์ - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายธรรมนูญ สุรรัตน์ - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายพิชัย เฉยบำรุง 150,000 - - 150,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นางรินรดา ตั้งตรงคิด - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย - - - -
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow