โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ > โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2559 ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2560
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 25,898 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 30,639
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 61.34 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 65.23
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
(หุ้น)
%
หุ้น
1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 307,312,365 18.14
2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 173,096,530 10.22
3. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 91,048,212 5.38
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65,258,385 3.85
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 38,950,000 2.30
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 21,685,000 1.28
7. กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 19,666,665 1.16
8. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 17,168,800 1.01
9. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 16,149,625 0.95
10. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15,545,200 0.92
11. นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ 15,383,225 0.91
12. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 14,304,571 0.84
13. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว 14,086,722 0.83
14. CHASE NOMINEES LIMITED 13,739,800 0.81
15. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 13,631,497 0.80
16. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 13,190,500 0.78
17. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 12,686,200 0.75
18. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 10,485,000 0.62
19. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 9,815,075 0.58
20. กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 9,248,387 0.55
21. หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ 8,703,946 0.51

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow