โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ > โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2559 ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/09/2559
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 25,898 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 28,742
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 61.34 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 63.98
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
(หุ้น)
%
หุ้น
1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 316,412,365 18.68
2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 175,496,530 10.36
3. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 93,348,212 5.51
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72,218,803 4.26
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 38,950,000 2.30
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 19,367,165 1.14
7. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว 19,016,622 1.12
8. กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 18,983,065 1.12
9. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 15,881,125 0.94
10. นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์ 15,383,225 0.91
11. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 14,545,200 0.86
12. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 13,631,497 0.80
13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 12,844,200 0.76
14. THE BANK OF NEW YORK MELLON 9,977,200 0.59
15. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 9,148,800 0.54
16. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 8,724,400 0.52
17. กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 8,717,987 0.51
18. หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ 8,703,946 0.51
19. กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว 8,671,000 0.51

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow