การประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ > การประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงาน
การประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงาน
การประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงาน
การประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงาน
การประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงาน
การประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงาน
การประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รายงาน
การประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงาน
การประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงาน
การประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
รายงาน
การประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รายงาน
การประชุม

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow