ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) : บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
จำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
30 ก.ย. 61
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 58
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 55
สินทรัพย์รวม 85,620.69 79,275.14 94,928.37 93,065.90 80,872.24 72,034.22 51,220.70
หนี้สินรวม 60,112.61 55,401.38 73,074.05 72,210.23 61,401.56 55,193.63 42,712.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 25,508.08 23,873.76 21,854.32 20,855.67 19,470.68 16,840.59 8,508.59
มูลค่าที่เรียกชำระแล้ว 1,693.89 1,693.89 1,693.89 1,693.89 1,693.89 1,652.58 1,652.58
รายได้รวม 23,476.12 37,730.68 37,019.54 38,027.75 35,433.36 42,009,97 22,094.36
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 1,772.10 2,834.74 3,238.23 2,865.22 3,042.80 2,512.02 2,366.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,126.61 1,810.69 2,002.40 2,192.64 2,296.26 7,256.24 568.40
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 1.26 1.07 1.18 1.29 1.36 4.64 0.35
ROA (%) * 2.48 2.28 2.11 2.36 2.84 10.65 1.14
ROE (%) * 8.34 7.58 9.16 10.51 11.79 45.57 6.86
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.59 4.80 4.26 5.77 6.48 18.28 2.57
* - ปรับเต็มปี

BUILDING A BETTER LIFE FOR ALL

|
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
01 รู้จัก
ช.การช่าง
02 ธุรกิจ
การก่อสร้าง
03 ธุรกิจการพัฒนา
โครงการสาธารณูปโภค
04 นักลงทุน
สัมพันธ์
05  
บรรษัทภิบาล
06  
ความยั่งยืน
project sitmap lang-en home
close
lang-thlang-en
close
ระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าใต้ดิน

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2554
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2547
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

วางระบบรางรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2545
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2542
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 2,815 ล้านบาท
ระบบขนส่งมวลชน

MRTA ก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

(กรุงเทพมหานคร)
เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการ 2546
เริ่มโครงการ
เริ่มโครงการ 2539
มูลค่าโครงการ
มูลค่าโครงการ 25,810 ล้านบาท
arrow ก่อนหน้า ถัดไป arrow